Renditingimused

1 Üldtingimused

1.1 Rendileandja annab Rentnikule kasutada Rendisõiduki Rendilepingus sätestatud tingimustel ja korras. Rentnik kohustub tasuma Rendi ning muud maksed Rendilepingus sätestatud tingimustel ja korras.

1.2 Rendileandjal on õigus nõuda ettemaksu/deposiiti, kui see on eelnevalt kokkulepitud.

1.3 Rendilepingu sõlmimiseks on vajalik kehtiv isikut tõendav dokument, milleks on juhiluba, pass/id kaart

1.4 Rentnik peab olema vähemalt 21 aastat vana, omama Eesti Vabariigis kehtivat vastava kategooria juhtimise õigust ning vähemalt 2 aastat juhistaaži.

1.5 Rentnikul on õigus tutvuda Rendilepinguga enne Rendilepingu sõlmimist.

1.6 Rendisõiduk väljastatakse ja tagastatakse täis kütusepaagiga. Kütus ei sisaldu Rendihinnas. Kui Rendisõiduk tagastatakse vähema kui täispaagiga, nõutakse Rentnikult sisse puuduoleva kütuse maksumus 2€/liiter ja tankimise teenustasu 30€

1.7 Rendisõidukitle on 400 km läbisõidu piirang päeva kohta ja kuni 4000 km kuu kohta. Rendileandjal on õigus küsida suuremat renditasu ja/või lisa tagatisraha, kui Rendisõiduki eeldatav läbisõit on suurem, kui läbisõidupiirang 400km ühe rendipäeva kohta.

1.8 Rendisõiduk väljastatakse puhtalt. Rendisõiduki harilik välipesu on arvestatud Rendihinna sisse. Kui Rendisõiduk tagastatakse väga määrdunult ja see nõuab põhjaliku sise- ja välipuhastust, nõutakse Rentnikult sisse Rendisõiduki süvapuhastuse tasu 65 eurot.

1.9 Rendipäeva arvestus on 24 tundi.

1.10 Rendipäev algab vastavalt valitud kellaajale ja lõppeb vastavalt valitud kellaajale, kui pole kokku lepitud teisiti. Rendisõiduki väljastamine ja tagastamine väljaspool tööaega vaid kokkuleppel. 

1.11 Rendisõiduki tagastamisega viivitamisel rohkem kui 1 tund kohustub Rentnik tasuma Renti hinnakirja järgselt ühe päeva kohta sätestatud määras.

1.12 Rendisõidukis on SUITSETAMINE ja ALKOHOLI TARBIMINE RANGELT KEELATUD! Rikkumise korral leppetrahv 200€

1.13 Rendisõiduki üleandmine ja vastuvõtmine vormistatakse Rendilepinguga.

2 Rendileandja õigused, kohustused ja vastutus

2.1 Rendileandja annab töökorras ja puhta Rendisõiduki Rentnikule üle Rendilepingus sätestatud kohas ja ajal. Rendileandja on kohustatud andma Rentnikule üle Rendisõiduki kasutamiseks vajalikud päraldised.

2.2 Rendileandja vastutab Rendisõiduki kindlustamise eest kohustusliku liikluskindlustusega. Kindlustuse makse sisaldub Rendimakses.

2.3 Rendileandja vastutab sõiduki kindlustamise eest vabatahtliku kindlustusega vastavalt Rendileandja ning Rentniku vahelisele kokkuleppele. Rentnikul on õigus piirata vastutust sõidukiga süüliselt põhjustatud kahju eest vastavalt kindlustuslepingule ning hinnakirjale.

2.4 Rendileandja ei vastuta kulutuste eest, mis võivad Rentnikul tekkida seoses reisi katkemisega Rendisõiduki purunemisel ja/või tehnilise rikke tõttu.

2.5 Rendileandjal on õigus Rendileping ennetähtaegselt ja etteteatamata lõpetada ning Rendisõiduk igal ajal Rentniku kulul tagasi võtta, kui Rendisõiduki kasutamisel rikutakse Rendilepingut.

2.6 Rendileandjal on õigus nõuda tagatisraha omavastutuse ulatuses. Rentniku omavastutus on 320€

2.7 Rendileandjal on õigus kontrollida Rendisõiduki seisundit ja selle korrashoiu tagamist.

2.8 Rendileandja määrab sõiduki remondi koha, tingimused ja ulatuse sõltumata Rendisõiduki asukohast.

2.9 Rendileandjal on õigus loobuda Rendisõiduki Rentimisest ja lõpetada Rendileping, kui Rentnik või teine juht äratab kahtlust või võib arvata, et Rendisõidukit kasutatakse pahatahtlikul eesmärgil või eiratakse ekspluatatsiooni nõudeid.

2.10 Rendisõiduki rikkest tingitud ja muud kahjud (avarii, liiklusõnnetus, reisi ära jäämine või katkemine, töö või muude kohustuste täitmata jätmisest tulenev kahju Rentniku või teise juhi ja kolmanda isiku vahel) ei kuulu hüvitamisele Rendileandja poolt. Need kulud jäävad Rentniku enda kanda ja see on Rendirisk.

2.11 Kahju tekkimise juhtumist Rendileandja mitteteavitamisel tasub Rentnik kolmekordselt Rendisumma ja kannab Rendileandjale sellest tekkinud kahjud. Kahju hüvitamine toimub ühekordse rahamaksmise kaudu.

3 Rentniku kohustused ja vastutus

3.1 Rentnik on kohustatud:

3.1.1 Rentnik on kohustatud vastu võtma Rendisõiduki Rendilepingus sätestatud kohas ja ajal.

3.1.2 Rentnik on kohustatud Rendisõiduki üle vaatama enne kasutusse võtmist ning veenduma selle sobilikkuses ja korrasolekus. Allkiri Rendilepingul kinnitab pretensioonide puudumist.

3.1.3 Rentnik on kohustatud tegema ettemaksu vastavalt taotletavale Rendiperioodile 100%. Rendileandjal on õigus nõuda tagatisraha omavastutuse summa 320€ ulatuses, kuid mitte vähem kui 200€

3.1.4 Rentnik on kohustatud Rendisõidukit mitte andma kolmandale isikule kasutamiseks v.a. teisele juhile, kes on märgitud käesoleval Rendilepingul, olles ise kaasas.

3.1.5 Rentnik on kohustatud hoolitsema Rendisõiduki eest heaperemehelikult. Rendisõidukit mitte kasutama: ebaseaduslikuks tegevuseks või seadusevastasel eesmärkidel, samuti mitte kasutama Rendisõidukit autospordiks, õppesõiduks, pukseerimiseks, järelhaagise vedamiseks ning muul viisil, mis ei ole otseselt seotud inimeste ega pagasi transpordiga.

3.1.6 Rentnik on kohustatud kasutama Rendisõidukit ainult teedel, mis on teed Teeseaduse mõistes ning jälgima Rendisõiduki tehnoseisundit.

3.1.7 Rentnik on kohustatud kasutama Rendisõidukit ainult Rendilepingus sätestatud territooriumil.

3.1.8 Rentnikul on keelatud vedada inimesi ja/või kaupu suuremas mahus või kasutada Rendisõidukit muul otstarbel, kui selle Rendisõiduki valmistaja tehase poolt on lubatud.

3.1.9 Rentnik kohustub kasutama ainult tuntud kütusemüüjate ( Circle K, Olerex, Neste, Premium7, Alexela,) poolt müüdavat autokütust. Rendisõidukis tohib kütuseks kasutada ainult kvaliteetset mootorikütust. Kütuse lisandite kasutamine on keelatud.

3.1.10 Rentnik on kohustatud jälgima Rendisõiduki tehnilist korrashoidu (õlitaset, jahutusvedeliku taset, pidurdusvedeliku taset, välis- ja sisevalgustite korrasolekut, rõhku rehvides jne) Rendiperioodi vältel.

3.1.11 Tehnilise rikke esinemisel on Rentnik kohustatud sõitmise katkestama, kuni vea kõrvaldamiseni, teavitades koheselt Rendileandjat. Hilisemaid pretensioone ja rahalisi nõudeid ei ole Rendileandja kohustatud arvestama.

3.1.12 Rentnik on kohustatud seadusega kooskõlas olevad väljateenitud trahvid ning muud põhjustatud ja Rendileandjale suunatud rahalised nõuded hüvitama kahekordselt juhul, kui ta pole sellest Rendiperioodi jooksul Rendileandjat teavitanud.

3.1.13 Rentnik on täies ulatuses vastutav kõikide Rendisõidukist kadunud detailide ja lisavarustuse eest.

3.1.14 Kui Rendisõidukil on tekkinud kahju Rentniku hooletuse või tema tahtliku tegevuse tõttu, vastutab Rentnik Rendisõidukile tekitatud kahju eest täies ulatuses, olenemata Rendilepingus märgitud omavastutusest. Rentnik vastutab Rendisõidukile tekitatud kahju eest täies ulatuses ka juhul, kui kahju on tekkinud Rendilepingus ettenähtud kohustuste eiramisest, samuti juhul, kui Rentnik kasutas Rendisõidukit joobeseisundis või mõne muu psühhotroopse aine mõju all, kriminaalsetel eesmärkidel jne.

3.1.15 Mitte tegema Rendisõidukile parendusi ja muudatusi.

3.1.16 Hooldama ning parandama Rendisõidukit ainult Rendileandja kokkuleppel määratud ettevõttes.

3.1.17 Täitma liikluseeskirja ja muude õigusaktide nõudeid ning Rendisõiduki valmistajatehase juhiseid.

3.1.18 Hoidma Rendisõidukit suletuna, lukustatuna, kui Rentnik ei viibi Rendisõidukis.

3.1.19 Hoidma enda kontrolli all ning Rendisõidukist lahkudes eemaldama Rendisõiduki kasutamist võimaldavad päraldised sealhulgas võtmed, dokumendid.

3.1.20 Täitma kõiki kindlustuslepingust tulenevaid kohustusi.

3.1.21 Mitte andma Rendisõidukit allrendile.

3.1.22 Teatama Rendileandjale viivitamatult takistusest Rendisõiduki valdamisel või kasutamisel, Rendisõiduki varguse korral, kahju tekkimisest Rendisõidukile või kindlustusjuhtumi toimumisest, saadud parkimis- ja muudest trahvidest ning esitama asjakohase kirjaliku seletuse. Kui puudub muu võimalus kirjaliku seletuse andmiseks võib seda esitada Rendileandjale erandkorras ka Rendilepingus toodud e- maili aadressile varustades seletuse digitaalallkirjaga.

3.1.23 Täitma Rendileandja juhiseid Rendilepingu punktis 3.1.22 ilmnenud asjaolude korral.

3.1.24 Tagastama Rendisõiduki Rendilepinguga 2.1 sätestatud korras arvestades sõiduki tavapärasest kasutamisest tulenevat kulumist.

3.1.25 Rentnik on kohustatud tagastama Rendisõiduki ettenähtud ajal ettenähtud kohta. Rendisõidukit ei tohi hüljata.

3.2 Rentniku vastutus:

3.2.1 Rendisõiduki ärandamise korral peab Rentnik Rendiandjale tagastama Rendisõiduki dokumendid ning võtmed, vastasel korral on Rentnik vastutav Rendisõiduki ärandamise eest täies ulatuses.

3.2.2 Rentnik vastutab Rendileandjale või kolmandale isikute poolt tekitatud kahju eest.

3.2.3 Rendisõiduki üleandmisega läheb Rentnikule üle Rendisõiduki juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko, samuti sõiduki, kui suurema ohu allika valdaja vastutus.

3.2.4 Rentnik vastutab Rendisõiduki teise juhi tegevuse eest nagu enda tegevuse eest.

3.2.5 Rentnik vastutab 5 tööpäeva jooksul pärast Rendisõiduki Rendileandjale tagastamist ilmnenud kahjustuste ja puuduste eest, mida ei olnud võimalik tuvastada visuaalse kontrolli käigus.

3.2.6 Rentnik vastutab Rendisõidukiga seotud trahvide ning maksete ja nendega seotud menetlemiskulude tasumise eest. Rendileandjal on õigus nõuda trahvide, maksete ja menetlemiskulude tasumist Rentnikult ka juhul, kui trahvid ning maksed ilmnevad pärast Rendilepingu lõppemist või lõpetamist ning Rendileandja on tasunud trahvid ja maksed Rentniku eest. Kui Rentnik liiklus- ja parkimistrahve ei tasu, võib Rendifirma Rentniku andmed avalikustada ja saata edasi kolmandatele isikutele trahvide sissenõudmiseks Rentnikult.

4 Arveldused

4.1 Rentnik tasub Rendilepingus sätestatud Rendi- ja muud maksed ning varustab Rendisõiduki omal kulul kütuse, õli, jahutusvedeliku ja aknapesuvedelikuga. Vajadusel tasub Rentnik muud Rendisõiduki kasutamisega seotud kulud s.h. elektripirnid, rehviparandus jm, mille tasumise kohustus ei ole lepinguga otseselt Rendileandjal.

4.2 Rendisõiduki tagastamisega viivitamisel rohkem kui 1 tund kohustub Rentnik tasuma Renti hinnakirja järgselt ühe päeva kohta sätestatud määras.

4.3 Rendisõiduki rikkest ja rikke kõrvaldamisest väljaspool Eesti Vabariiki tekkinud kulud ning Rendisõiduki transpordi kulud, v.a. kulud, mida käsitletakse kindlustusjuhtumina ja mille tasub kindlustus arvestades omavastutuse määra, tasub Rentnik.

4.4 Takistus sõiduki kasutamisel ei vabasta Rentnikku Rendi ja muude maksete tasumise kohustusest.

4.5 Rendi või muude maksete tasumisega hilinemisel kohustub Rentnik tasuma viivist 0,2% päevas tähtaegselt tasumata summalt.

4.6 Juhul, kui Rentnik ei tagasta Rendileandjale Rendisõidukit lepingus sätestatud kohas ja ajal on Rentnik kohustatud tasuma Renti Rendisõiduki tagastamisega viivitatud päevade eest hinnakirja järgsest Rendihinnast kahekordses määras ning hüvitama tekkinud kahju. Rendileandjal on õigus nõuda Rendisõiduk välja mistahes valdusest, kui Rentnik ei tagasta rendisõidukit Rendilepingus sätestatud kohas ja ajal.

4.7 Rendileandjal on õigus nõuda leppetrahvi Rentnikult Rendilepingu rikkumise eest igakordselt 10% Rendisõiduki kindlustusväärtusest.

4.8 Rendisõiduki ennetähtaegsel tagastamisel Rendisumma ei muutu ning teostatud maksed tagastamisele ei kuulu.

5 Toimimine rikke, õnnetuse või varguse korral

5.1 Rentnik teatab Rendileandjale viivitamatult Rendilepingu punktis 3.1.22 ilmnenud asjaoludest Rendileandja Rendilepingus märgitud telefoni teel ja täidab Rendileandja juhiseid, muuhulgas koostab õnnetuse korral viivitamatult avariiskeemi.

5.2 Rentnik teavitab politseid viivitamatult Rendisõiduki vargusest, röövist või õnnetusest. Suhtlemisel politseiga esindab Rentnik Rendileandja huve, kuni Rendileandja vabastab Rentniku vastavast kohustusest.

5.3 Kahju tekkimisel Rendileandjale või kolmandatele isikutele või dokumentide või esemete kadumisel on Rentnik ja teine juht kohustatud hiljemalt 24 tunni möödumisel esitama Rendileandjale kirjaliku seletuse juhtunu kohta. Kui puudub muu võimalus kirjaliku seletuse andmiseks võib seda esitada Rendileandjale erandkorras ka Rendilepingus toodud e- maili aadressile varustades seletuse digitaalallkirjaga.

5.4 Varguse korral on Rentnik kohustatud esitama Rendileandjale talle Rendileandja poolt antud võtmed ning dokumendid. Vastasel juhul vastutab Rentnik Rendileandjale või kolmandale isikule vargusega tekkinud kahju eest kuni Rendisõiduki kindlustusväärtuse ulatuses.

5.5 Rentnik nõustub Rendileandja poolt Rendisõiduki tagastamise järgselt teostatud ülevaatuse tulemustega.

6 Muud tingimused

6.1 Rendisõiduki tagastamisel on Rendileandjal õigus varjatud vigade ja puuduste ilmnemisel, mida ei olnud võimalik tuvastada visuaalse kontrolli käigus esitada Rentniku vastu pretensioone 5 tööpäeva jooksul alates tagastamise kuupäevast alates.

6.2 Rendileandjal on õigus Rendileping ennetähtaegselt ja etteteatamata lõpetada ning Rendisõiduk igal ajal Rentniku kulul tagasi võtta, kui Rendisõiduki kasutamisel rikutakse Rendilepingut.

6.3 Rentnikul on õigus Rendilepingust taganeda hiljemalt 14 päeva enne Rendiperioodi algust. Sellisel juhul tagastab Rendileandja Rentniku poolt tasutud ettemaksu 100% ulatuses. Hilisema Rendilepingust taganemise puhul ettemaksu ei tagastata.

6.4 Rendisõiduki viimine üle Eesti Vabariigi riigipiiri on ilma Rendileandja kirjaliku loata keelatud. Eesti Vabariigist väljudes on nõutav deposiit/tagatis 350€

6.5 Rendilepingu täiendamine ja muutmine on lubatud vaid Rendileandja ja Rentniku kokkuleppel. Täiendused ja muudatused jõustuvad Rendileandja ja Rentniku poolt allkirjastamisel.

6.6 Juhul, kui Rentnik ei tagasta Rendileandjale Rendisõidukit Rendilepingus sätestatud kohas ja ajal on Rendileandjal õigus Rendileping etteteatamata üles öelda ning kuulutada Rendisõiduk tagaotsitavaks.

6.7 Rentnik ja Rendileandja kohustuvad mitte avalikustama teavet Rendilepingu sõlmimise ning tingimuste kohta ning võtma kasutusele meetmed vältimaks nimetatud teabe sattumist kolmanda isiku kätte.

6.8 Rentnik ja Rendileandja ei loe lepingu punktis 6.6 sätestatud konfidentsiaalsuskohustuse rikkumiseks teabe avaldamist seaduses sätestatud juhtudel. Rendilepingu rikkumisel Rentniku poolt on Rendileandjal õigus avaldada Rentniku andmeid piiramata hulgale kolmandatele isikutele, s.h. taustauuringuid teostavatele isikutele. Rendilepingu allkirjastamisega loetakse Rentnik vastava nõusoleku andnuks.

6.9 Rendilepinguga seotud teated peavad Rentnik ja Rendileandja esitama kirjalikult taasesitamist võimalikul viisil.

6.10 Rendilepingu tingimuse vastuolu õigusaktidega ei mõjuta teiste tingimuste kehtivust. Tühine või kehtetu tingimus asendatakse Rendileandja ja Rentniku kokkuleppel Rendilepingu eesmärgist lähtuvalt kehtiva tingimusega.

6.11 Rendileandja ja Rentnik kinnitavad, et ei oma seadusest tulenevaid või muid takistusi Rendilepingu sõlmimiseks. Rendileandja ja Rentnik kinnitavad esitatud dokumentide õigsust ning volituse olemasolu Rendilepingu sõlmimiseks.

6.12 Rendilepingu täitmisest tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel, kokkuleppele mittejõudmisel Pärnu Maakohtus.

6.13 Rendilepingus sätestamata küsimustes lähtuvad Rendileandja ja Rentnik Eesti Vabariigi õigusaktidest. Rendilepingu allkirjastamisega kaotavad kehtivuse kõik Rendileandja ja Rentniku vahel sõlmitud varasemad suulised ja kirjalikud kokkulepped.

6.14 Rendileping on koostatud kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest üks jääb Rendileandjale ning teine Rentnikule.

6.15 Rendileping koosneb Rendilepingu üldtingimustest, kindlustuslepingutest ja lepingu lisadest.

6.16 Käesolev Rendileping jõustub Rendileandja ja Rentniku poolt allkirjastamisel ja lõppeb Rendisõiduki tagastamisega pretensioonide puudumisel kuni kohase täitmiseni.

7 Isikuandmete töötlemine

7.1 Rendilepingu allkirjastamisega lubab Rentnik Rendileandjal oma isikuandmeid ning Lepingust tulenevaid andmeid säilitada ja töödelda vastavalt Rendileandja vajadustele. Rendileandjal on õigus Rentniku isikuandmeid säilitada ja töödelda nii kaua, kui see on mõistlikult vajalik eesmärkide saavutamiseks. Lepingu rikkumisel Rentniku poolt võib Rendileandja need andmed avalikustada ja saata edasi kolmandatele isikutele vastavalt vajadusele Rendilepingu rikkumisest Rendileandjale tulenev kahju likvideerida ja välistada kahju tulevikus.